1
2
3
4
5
flyer 2018_for facebook_newsletter-01.jpg
​​​
אפליקציה.png​​​
אדם אוהב עולם - מגלים | חיים | שומרים פרי פיתוח מדענים ממכון ויצמן בשילוב יחידת נוער שוחר מדע של אוניברסיטת תל אביב. במסגרתה 25 מפגשים הכוללים מפגש עם בעלי חיים והכרות עם עולם החי והצומח, מאובנים נדירים, התנסות פעילה בניסוח שאלות מחקר והעמדת ניסוי מדעי לקבלת תשובה בנושא בריאותה של המערכת האקולוגית